Golden eagle, Aquila chrysaetos, Poland, Europe orzelprzedni0032pion.jpg