Resurrection in the mountains, Nowy Targ, Poland procesjarez0012.jpg